ภาพกิจกรรม
การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่ม5 ปี2559
คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเชตุพนศึกษา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ณ วัดสวนดอก ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

CR ภาพ. อ.ปัญญา คำมุงคุณ

ขอแสดงกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5
#ชนะเลิศ การแข่งขันเรียงความ ม.ต้น
ส.ณ.เครือ ไกลถิ่น
ครูผู้ฝึกสอน : อ.วุฒิชัย อุ่นคำ

#ชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ม.ปลาย
#โครงงานนี้ชนะเลิศ2ปีซ้อนแล้วนะครับ
1)ส.ณ.จักรกฤษณ์ โปธา...
2)ส.ณ. มงคลชัย ธาดาเสาวดี
3)ส.ณ.อุดมศักดิ์ รัตนะ
ครูผู้ฝึกสอน :อ.นภา แก้วหนัก

#รองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันตอบปัญหาการงานอาชีพ ม.ปลาย
ส.ณ.ภูรินทร์ พงษ์โรจน์
ครูผู้ฝึกสอน : อ.อัศฏา สิทธิแก้ว

#รองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ด้วยjoomla
ส.ณ.อลงกรณ์ แก้ววงศ์
ส.ณ.ชัยณวัฒ ยาโล
ครูผู้ฝึกสอน : อ.อัศฏา สิทธิแก้ว

#รองชนะเลิศ อันดับที่ 2
การแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนา ม.ปลาย
ส.ณ.ศรายุทธ กุนทา
ครูผู้ฝึกสอน : พระนฤเทพ จิรวฑฒโน

#รองชนะเลิศ อันดับที่ 1
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ม.ปลาย
ส.ณ.สาม อินแก้ว
ครูผู้ฝึกสอน : อ.วุฒิชัย อุ่นคำ

#รองชนะเลิศ อันดับที่ 2
การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
ส.ณ.ธีรพงษ์ กาบเกี๋ยง
ครูผู้ฝึกสอน : อ.น้ำอ้อย คำแหลง

#รองชนะเลิศ อันดับที่ 2
การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย
ส.ณ.สุรเดช แซ่ยะ
ส.ณ.พรพจน์ แซ่เฒ่า
ส.ณ.นิพนธ์ สิริจันทร์วิภพ
ครูผู้ฝึกสอน : พระชัยยุทธ ถิรวิริโย
อ.พูลสุข มณีวรรณ


ผลการแข่งขันระดับประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับสามเณรที่ไปแข่งขันระดับประเทศ
‪#‎เหรียญทอง‬ ‪#‎รองชนะเลิศอันดับ1‬
"เชื้อเพลิงอุ่นอาหารจากภูมิปัญญาชาวบ้าน"
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์...
ประเภททดลอง ม.ปลาย
1)ส.ณ.จักรกฤษณ์ โปธา
2)ส.ณ. มงคลชัย ธาดาเสาวดี
3)ส.ณ.อุดมศักดิ์ รัตนะ
ครูผู้ฝึกสอน :อ.นภา แก้วหนัก

โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2559,00:19   อ่าน 1190 ครั้ง