ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
QR Code Facebook
ข่าวประกาศ /ประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ดังนี้

1.ส.ณ.ภานุวัฒน์ กองใจ สาขาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2.ส.ณ.กนกศักดิ์ อ้ายเสาร์ สาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
3.ส.ณ.ธีรพงษ์ กาบเกี๋ยง สาขาวิศวกรรมพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
4.ส.ณ.นรชัย เอโหย่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
5.ส.ณ.เขษมศักดิ์ น่อศรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 60  

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5