ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
QR Code Facebook
ข่าวประกาศ /ประชาสัมพันธ์
รางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในงานวันครูปริยัติสัมพันธ์ ปี 2561

รางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในงานวันครูปริยัติสัมพันธ์ ปี 2561

กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ กลุ่ม5 วันที่ 16 มกราคม 2560 

ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ดังนี้

 

โล่ประกาศเกียรติคุณ
โรงเรียนดีเด่น ด้านการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 

ใบประกาศเกียรติคุณ

พระครูใบฎีกาสมพร โอภาโส

ผู้บริหารดีเด่น  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผู้บริหารดีเด่น  ด้านการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 นางสาวจันทร์แรม บัววาศ

รองผู้บริหารดีเด่น ด้านการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

นางสาวนภา แก้วหนัก

ครูดีเด่น ด้านสื่อนวัตกรรม/โครงงาน  


โรงเรียนดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

อันดับที่ 2                คะแนนพัฒนาการสูงสุด ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) โรงเรียนขนาดใหญ่

      ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

อันดับที่ 1                กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

อันดับที่ 2                กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

อันดับที่ 3                กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 

โรงเรียนดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (B-NET)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

อันดับที่ 2                คะแนนพัฒนาการสูงสุด ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (B-NET) โรงเรียนขนาดใหญ่

     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

อันดับที่ 1                รายวิชา ภาษาบาลี 

อันดับที่ 1                รายวิชา พุทธประวัติ 

อันดับที่ 3                รายวิชา วินัย 

โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 61  

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5