ข่าวประกาศ [สำหรับครู]
วช.แบบฟอร์มการประเมินตนเอง SAR
   จากการประชุมบุคลากร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗
ได้กำหนดให้มีครูทุกท่านจัดทำเอกสารรายงานการประเมินตนเอง SAR
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดทำแบบฟอร์มพร้อมปก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
โดยสามารถโหลดได้ที่ หัวข้อเอกสารดาว์โหลดภายใน
(รหัสตามดาว์โหลดตามที่แจ้งไว้ในที่ประชุม)จึงเรียนมาเพื่อทราบ

โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 57