ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
QR Code Facebook
นักศึกษาฝึกประสบการณ์61

นายกิตติมงคล นามเมือง
หัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์

พระสุนทร สิริจนฺโท
พระนิสิตฝึกประสบการณ์

พระภาณุวัฒน์ วิสุทฺธิภทฺโท (เตชะนันท์)
พระนิสิตฝึกประสบการณ์

พระชัชพิสิฐ สุเมธี
พระนิสิตฝึกประสบการณ์

พระจิตรกร ปญฺญาวุฑฺโฒ (ดาชอ)
พระนิสิตฝึกประสบการณ์

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5