นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปี 2563

พระณัฐพงษ์ ยโสธโร(น่าดู)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวชนารัตน์ ปองกิจสุนทร
ประธานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายภัครพงษ์ สุยะ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายชัยพร ทรายนิล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวขวัญลักษณ์ ลุงแสง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวนันฑิตา จันเป็ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวเมธาวี จี้ฟู
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวสโรชา ลาวใส
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวณัฐติกาล วรรณา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวภัทรวดี จันทร์งาม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวสิริวิมล ปิ่นญาติ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวเกวลิน แก้ววิจิตร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวอนงค์นาถ อินถามา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวปิยธิดา ยาโน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู