ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตารางเรียน 2/2560
ตารางสอนครู 2/2560
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์60

นายกิตติมงคล นามเมือง
หัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์

พระสุนทร สิริจนฺโท
พระนิสิตฝึกประสบการณ์

พระภาณุวัฒน์ วิสุทฺธิภทฺโท (เตชะนันท์)
พระนิสิตฝึกประสบการณ์

พระชัชพิสิฐ สุเมธี
พระนิสิตฝึกประสบการณ์

พระจิตรกร ปญฺญาวุฑฺโฒ (ดาชอ)
พระนิสิตฝึกประสบการณ์

นายณัฐพงศ์ อินจักร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

น.ส.กนกวรรณ แก้วตุ้ย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายรัฐพงศ์ ชุ่มใจ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายวศิน เทพวงศ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายสุริยา มรดกทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวพิมพ์ผกา วงศ์ชัย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวณริษา รินฤทธิ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายศตวรรษ พึ่งบุญ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายรัตน์ชนะพงศ์ ธิต๊ะยา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวสุภาพร แก้วคำ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอัศฎา  สิทธิแก้ว    Facebook : Asda sitt    Email: ifel_n@Hotmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5