ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 2560

นายณัฐพงศ์ อินจักร
หัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์

พระสุนทร สิริจนฺโท
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

พระภาณุวัฒน์ วิสุทฺธิภทฺโท (เตชะนันท์)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

พระชัชพิสิฐ สุเมธี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

พระจิตรกร ปญฺญาวุฑฺโฒ (ดาชอ)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวศิริพร กาวรรณ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

น.ส.กนกวรรณ แก้วตุ้ย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายรัฐพงศ์ ชุ่มใจ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายกิตติมงคล นามเมือง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายวศิน เทพวงศ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายสุริยา มรดกทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอัศฎา  สิทธิแก้ว    Facebook : Asda sitt    Email: ifel_n@Hotmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5