ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
QR Code Facebook
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Visions)

"พัฒนาพุทธเยาวชนเป็นผู้นำทางศาสนา สร้างความก้าวหน้าด้านวิชาการ สู่ประชาคมอาเซียน"


พันธกิจ (Missions)

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาท มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามสู่สังคม
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรให้มีคุณภาพในการจัดการศึกษา อย่างครูมืออาชีพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School based Management)
4. ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ร่วมกับองค์กรภายนอก

เป้าหมายของโรงเรียน (Goals)

1. ผู้เรียนมีความรู้สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
2. ครู บุคลากรมีสมรรถนะในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. มีระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานการศึกษา
4. มีหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. มีเครือข่ายการเรียนรู้ ร่วมกับองค์ภายนอก
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5