กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวุฒิชัย อุ่นคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวรักศุทธิ์ สวนสวรรค์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวสาวิตรี ไหลเตื่อย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู