กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวุฒิชัย อุ่นคำ
ครูสอนวิชาภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

พระทวิน ธีรปญฺโญ
ครูสอนวิชาภาษาไทย