กลุ่มสาระฯภาษาบาลี/ล้านนา

นายอธิวัฒน์ สิมพราช
ครูสอนวิชาภาษาบาลี

พระมหาอุทัย ธีรวีโร
ครูสอนวิชาภาษาบาลี

พระมหาปิยพงษ์ สุปติฏฐิโต (วงค์ฝั้น)
ครูสอนวิชาบาลีไวยากรณ์

พระมหาสมชาย ปญฺญาวโร (คำมี)
ครูสอนวิชาบาลี