กลุ่มสาระฯภาษาบาลี/ล้านนา

นายอธิวัฒน์ สิมพราช
รอง ผอ.หน.ฝ่ายบริหารงานวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาบาลี

นายเอม น้ำพี้
รอง ผอ.หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/ครูสอบวิชาภาษาล้านนา

พระมหาอุทัย ธีรวีโร
ครูสอนวิชาภาษาบาลี

พระมหาธนวัฒน์ กนฺตธมฺโม
ครูสอนวิชาบาลีไวยากรณ์