ฝ่ายบริหาร

พระเทพปริยัติ
ที่ปรึกษา

พระครูรัตน สุตสุนทร
ประธานกรรมการสถานศึกษา

พระมหาวิเศษ ปญฺญวชิโร, รศ.ดร.
ผู้จัดการโรงเรียน/ผู้รับใบอนุญาต

พระครูใบฎีกาสมพร โอภาโส
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุริยา พวงโฉม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้าฝ่ายบริหาร

นายอธิวัฒน์ สิมพราช
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

น.ส.จันทร์แรม บัววาศ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ

นายเอม น้ำพี้
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป