ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
QR Code Facebook
ฝ่ายบริหาร

พระเทพปริยัติ
ที่ปรึกษา

พระครูอดุลปัญโญภาส
ประธานกรรมการสถานศึกษา

พระมหาวิเศษ ปญฺญวชิโร, รศ.ดร.
ผู้จัดการโรงเรียน/ผู้รับใบอนุญาต

พระครูใบฎีกาสมพร โอภาโส
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุริยา พวงโฉม
รก.รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายบุคคล

นายอธิวัฒน์ สิมพราช
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

น.ส.จันทร์แรม บัววาศ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ

นายเอม น้ำพี้
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5