ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
QR Code Facebook
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : อ.เอม น้ำพิ้
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : พระชัยยุทธ ถิรวิริโย
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.ฟ่ง แซ่ซ่ง
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.วรายุทธ จิรวัฒนกูลชัย
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.เคมาเซย่า โชตเหล่าทวีพรรณ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.ศิวะ ประวงค์ทรัพย์
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.เหลา ลุงจอ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.สมบัติ ไอ้สาม
ตำแหน่ง : หัวหน้าเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.ไชยภพ ขวัญวารี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/1

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5