คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : พระนฤเทพ จิรวฑฺฒโน
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการที่ปรึกษา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : พระชัยยุทธ ถิรวิริโย
ตำแหน่ง : รองกรรมการที่ปรึกษา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.ฟ่ง แซ่ซ่ง
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.วรายุทธ จิรวัฒนกูลชัย
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.เคมาเซย่า โชตเหล่าทวีพรรณ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.ศิวะ ประวงค์ทรัพย์
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.เหลา ลุงจอ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.สมบัติ ไอ้สาม
ตำแหน่ง : หัวหน้าเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.ไชยภพ ขวัญวารี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/1