ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตารางเรียน 2/2560
ตารางสอนครู 2/2560
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : พระเอม ฉนฺทสาโร
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : พระชัยยุทธ ถิรวิริโย
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.อุหม่อง ลุงคำ
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.อรัญชัย นวลสาย
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.ประเสริฐ แก้วรักไม้
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.เสือ ลุงโรณ
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.สาธิต น้อยสาม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.สุชาติ แสงจิ่ง
ตำแหน่ง : หัวหน้าเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.สุริยา จำธรรม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.6/2

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอัศฎา  สิทธิแก้ว    Facebook : Asda sitt    Email: ifel_n@Hotmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5