ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
QR Code Facebook
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอดุลปัญโญภาส
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสิทธิปัญญาภรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวัฒน์ ดารารัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ ภูมิสินศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางจินดา จิโน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพฤธิพล สุขป้อม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพัทธาธิมุต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุวรรณปริยัติโกวิท
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสันติเจติยาภร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูรัตนสุตสุนทร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายชาตรี เชื้อมโนชาญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางอำพรรณ รัตนแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา พวงโฉม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายแสวง เสมอใจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
อีเมล์ :

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5