ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
QR Code Facebook
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
           โรงเรียนเชตุพนศึกษาในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้
            1.  การบริหารงานฝ่ายวิชาการ
            2.  การบริหารงานฝ่ายแผน/งบประมาณ
            3.  การบริหารงานฝ่ายบุคคล
            4.  การบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป
           โดยแต่ละฝ่าย มีภาระหน้าที่ และผู้รับผิดชอบ ตามแผนภูมินี้


โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5