งานบรรณารักษ์ห้องสมุด

พระนฤเทพ จิรวฑฺฒโน
บรรณารักษ์
หัวหน้างานบรรณารักษ์ห้องสมุด

พระทองสุข
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

พระศุภกร จันทร์กลัด
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด