หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับการศึกษา/หลักสูตรที่เปิดสอนระดับการศึกษาที่เปิดสอน    

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6หลักสูตรที่เปิดสอน

  1. หลักสูตรปกติสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา)
   
      * 
ระดับชั้นที่  2  (ม.1-ม.3)
   
      * 
ระดับชั้นที่  3  (ม.4-ม.6)  สายวิทย์ และสายศิลป์
   
  2. หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
ระดับชั้น น.ธ.ตรี  น.ธ.โท น.ธ.เอก
   
  3. หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
ระดับชั้น ประโยค 1-2  ป.ธ.3  ป.ธ.4