ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
QR Code Facebook
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับการศึกษา/หลักสูตรที่เปิดสอนระดับการศึกษาที่เปิดสอน    

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6หลักสูตรที่เปิดสอน

  1. หลักสูตรปกติสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา)
   
      * 
ระดับชั้นที่  2  (ม.1-ม.3)
   
      * 
ระดับชั้นที่  3  (ม.4-ม.6)  สายวิทย์ และสายศิลป์
   
  2. หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
ระดับชั้น น.ธ.ตรี  น.ธ.โท น.ธ.เอก
   
  3. หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
ระดับชั้น ประโยค 1-2  ป.ธ.3  ป.ธ.4  


โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5