กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเกรียงไกร พยี
วิทยาศาสตร์ (หัวหน้ากลุ่มสาระ)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางฐปนีย์ กษิตสุธี
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

น.ส.นภา แก้วหนัก
ครูสอนวิชาฟิสิกส์