กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเกรียงไกร พยี
ครูสอนวิชาชีววิทยา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางฐปนีย์ กษิตสุธี
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

น.ส.นภา แก้วหนัก
ครูสอนวิชาฟิสิกส์

นายเพชรวิชญ์ หวลคำ
ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์