กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเกรียงไกร พยี
วิทยาศาสตร์ (หัวหน้ากลุ่มสาระ)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางฐปนีย์ กษิตสุธี
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

น.ส.นภา แก้วหนัก
ครูสอนวิชาฟิสิกส์

นายอัฐพงษ์ คำวัง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายพชร ขันเงิน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายชนวีร์ บุญอิน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวนันท์นภัส เก้งสุข
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวพิชยา แซ่ย้าง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู