ครูประจำชั้น/ที่ปรึกษา

นางสาวเพ็ชรเกรียง อาวรัตนกุล
ครูที่ปรึกษา ม.1

นายวุฒิชัย อุ่นคำ
ครูที่ปรึกษา ม.2/1

นายปัญญา จีนประชา
ครูที่ปรึกษา ม.2/2

นายพิจิตร ปิ่นแก้ว
ครูที่ปรึกษา ม.3/1

นายบุญรอด จำเริญสิงขร
ครูที่ปรึกษา ม.3/2

พระหม่องเดือน คมฺภีรปญโญ
ครูที่ปรึกษา ม.4/1

นายปัญญา คำมุงคุณ
ครูที่ปรึกษา ม.4/2

นางสาวณัฏฐณิชา คำแหลง
ครูที่ปรึกษา ม.5/1

นายเพชรวิชญ์ หวลคำ
ครูที่ปรึกษา ม.5/2

นางสาวนภา แก้วหนัก
ครูที่ปรึกษา ม.6/1

น.ส.ฐปนีย์ กษิตสุธี
ครูที่ปรึกษา ม.6/2