ครูประจำชั้น/ที่ปรึกษา

นายพิจิตร ปิ่นแก้ว
ครูที่ปรึกษา ม.1/1

พระมหานันทวุฒิ สุวณฺณเมธี
ครูที่ปรึกษา ม.1/2

น.ส.เพ็ชรเกรียง อาวรัตนกุล
ครูที่ปรึกษา ม.2/1

น.ส.พูลสุข มณีวรรณ์
ครูที่ปรึกษา ม.2/2

นายศุภกิจ ศรีบุญเรือง
ครูที่ปรึกษา ม.2/3

นายวุฒิชัย อุ่นคำ
ครูที่ปรึกษา ม.3/1

นายปัญญา จีนประชา
ครูที่ปรึกษา ม.3/2

พระหม่องเดือน หมอกแสง
ครูที่ปรึกษา ม.3/3

น.ส.นภา แก้วหนัก
ครูที่ปรึกษา ม.4/1

น.ส.ฐปนีย์ กษิตสุธี
ครูที่ปรึกษา ม.4/2

ศิกดื์สิทธิ์ คำภีระ
ครูที่ปรึกษา ม.5/1

ปัญญา คำมุงคุณ
ครูที่ปรึกษา ม.5/2

น.ส.ณัฐณิชา คำแหลง
ครูที่ปรึกษา ม.6/1

พระมหาอุทัย ธีรวีโร
ครูที่ปรึกษา ม.6/2