ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
QR Code Facebook
ครูประจำชั้น/ที่ปรึกษา

พระนิพนธ์ วิสุทฺธิจารี
ครูที่ปรึกษา ม.1/1 Tel.08-2759-4246

นายพิจิตร ปิ่นแก้ว
ครูที่ปรึกษา ม.1/2 Tel.08-1951-8274

พระมหาสมชาย ปญฺญาวโร (คำมี)
ครูที่ปรึกษา ม.1/3 Tel.

น.ส.เพ็ชรเกรียง อาวรัตนกุล
ครูที่ปรึกษา ม.2/1 Tel.08-9838-7783

น.ส.พูลสุข มณีวรรณ์
ครูที่ปรึกษา ม.2/2 Tel.08-9757-5248

นายศักดิ์สิทธิ์ คำภีระ
ครูที่ปรึกษา ม.2/3 Tel.

นายวุฒิชัย อุ่นคำ
ครูที่ปรึกษา ม.3/1 Tel.081-3879-927

นายปัญญา จีนประชา
ครูที่ปรึกษา ม.3/2 Tel.08-6728-0829

พระชัยยุทธ ถิรวิริโย
ครูที่ปรึกษา ม.3/3 Tel.08-586-47285

น.ส.นภา แก้วหนัก
ครูที่ปรึกษา ม.4/1 Tel.08-7176-5484

น.ส.ฐปนีย์ กษิตสุธี
ครูที่ปรึกษา ม.4/2 Tel.08-5621-3490

น.ส.น้ำอ้อย คำแหลง
ครูที่ปรึกษา ม.5/1 Tel.08-0677-0445

พระทวิน ธีรปญฺโญ
ครูที่ปรึกษา ม.5/2 Tel.08-8408-7278

นายอัศฏา สิทธิแก้ว
ครูที่ปรึกษา ม.6/1 Tel.08-5866-6651

พระมหาอุทัย ธีรวีโร
ครูที่ปรึกษา ม.6/2 Tel.08-7156-3067

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5