กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพิจิตร ปิ่นแก้ว
ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

น.ส.ณัฏฐณิชา คำแหลง
ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวนุจรีย์ ภูเก้าแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวนิภาพร พรพรม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู