กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายปัญญา จีนประชา
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Miss Ou Bi Juan
ครูสอนวิชาภาษาจีน