กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

จันทร์แรม บัววาศ
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายปัญญา จีนประชา
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

พระหม่องเดือน คมฺภีรปญโญ
ครูสอนภาษาอังกฤษ

นายบุญรอด จำเริญสิงขร
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

มงคลชัย ธาดาเสาวดี
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวสุวรรณ พูลเพิ่ม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวพัฑฒิดา ปันกัน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู