ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
QR Code Facebook
คำขวัญ/ปรัชญา
คำขวัญ/ปรัชญา

คำขวัญ

"การเรียนดี  กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม นำสู่ความเจริญ"

ปรัชญาของโรงเรียน

"อติโรจติ  ปญญาย  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สาวโก"
สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมรุ่งเรือง ด้วยปัญญา
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5