คำขวัญ/ปรัชญา
คำขวัญ/ปรัชญา

คำขวัญ

"การเรียนดี  กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม นำสู่ความเจริญ"

ปรัชญาของโรงเรียน

"อติโรจติ  ปญญาย  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สาวโก"
สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมรุ่งเรือง ด้วยปัญญา