กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุริยา พวงโฉม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปัญญา คำมุงคุณ
ครูสอนวิชาสังคมศึกษา

พระนฤเทพ จิรวฑฺฒโน
นายทะเบียนปริยัติ แผนกธรรม-บาลี

พระชัยยุทธ ถิรวิริโย
ครูสอนวิชาศาสนปฏิบัติ

นายพลลภัตม์ วันทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวชนิภรณ์ ระวังทรัพย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

พระศุภกร ปิยธมฺโม (จันทร์กลัด)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.จ.ร.

พระทองสุข สิริภทฺโท (อุปคำ)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.จ.ร.