กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุริยา พวงโฉม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปัญญา คำมุงคุณ
ครูสอนวิชาสังคมศึกษา

พระนฤเทพ จิรวฑฺฒโน
นายทะเบียนปริยัติ แผนกธรรม-บาลี

พระชัยยุทธ ถิรวิริโย
ครูสอนวิชาศาสนปฏิบัติ