กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุริยา พวงโฉม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปัญญา คำมุงคุณ
ครูสอนวิชาสังคมศึกษา

พระนฤเทพ จิรวฑฺฒโน
ครูสอนวิชาสังคมศึกษา

พระชัยยุทธ ถิรวิริโย
ครูสอนวิชาศาสนปฏิบัติ