ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ตารางเรียน-ตารางสอน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
QR Code Facebook
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุริยา พวงโฉม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปัญญา คำมุงคุณ
ครูสอนวิชาสังคมศึกษา

พระนฤเทพ จิรวฑฺฒโน
ครูสอนวิชาสังคมศึกษา

พระชัยยุทธ ถิรวิริโย
ครูสอนวิชาศาสนปฏิบัติ

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295  โทรสาร. 0-5324-6299  email: chetuphon.cm@gmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5