กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเอม น้ำพี้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ