กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเอม น้ำพี้
บริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกิตติศักดิ์ จันทวัติ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาว ศศิภา จันเป็ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู