กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเอม น้ำพี้
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกิตติศักดิ์ จันทวัติ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาว ศศิภา จันเป็ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู