กลุ่มสาระฯศิลปะ

น.ส.จันทร์แรม บัววาศ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายบุญรอด จำเริญสิงขร
ครูสอนวิชาศิลปะ