กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายบุญรอด จำเริญสิงขร
ครูสอนวิชาศิลปะ

นายดนัยรัตน์ วันทนา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นาย นราวิชญ์ จำปาทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู